866040-05-3
  • Nalgene™ PETG 一次性平底锥形瓶

使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG 一次性平底锥形瓶可节省准备时间并避免污染风险,是细胞悬浮培养、培养基配制、混合及储存的理想选择。高透明度的 PETG 坚固且不易破裂,可以增加人身安全。所有尺寸均具有通气或不通气两种选择。

产品货号材质底部类型容量是否通气瓶盖颜色包装,包/箱
4112-0125PETG平底125不通气白色1/24.
4112-0250PETG平底250不通气白色1/12.
4112-0500PETG平底500不通气白色1/12.
4112-1000PETG平底1000不通气白色1/6.
4112-2000PETG平底2000不通气白色1/4.
4112-2800PETG平底2800不通气白色1/4.
4113-0125PETG挡板底125不通气白色1/24.
4113-0250PETG挡板底250不通气白色1/12.
4113-0500PETG挡板底500不通气白色1/12.
4113-1000PETG挡板底1000不通气白色1/6.
4113-2000PETG挡板底2000不通气白色1/4.
4113-2800PETG挡板底2800不通气白色1/4.
4115-0125PETG平底125通气蓝色1/24.
4115-0250PETG平底250通气蓝色1/12.
4115-0500PETG平底500通气蓝色1/12.
4115-1000PETG平底1000通气蓝色1/6.
4115-2000PETG平底2000通气蓝色1/4.
4115-2800PETG平底2800通气蓝色1/4.
4116-0125PETG挡板底125通气蓝色1/24.
4116-0250PETG挡板底250通气蓝色1/12.
4116-0500PETG挡板底500通气蓝色1/12.
4116-1000PETG挡板底1000通气蓝色1/6.
4116-2000PETG挡板底2000通气蓝色1/4.
4116-2800PETG挡板底2800通气蓝色1/4.


使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG 一次性平底锥形瓶可节省准备时间并避免污染风险,是细胞悬浮培养、培养基配制、混合及储存的理想选择。高透明度的 PETG 坚固且不易破裂,可以增加人身安全。所有尺寸均具有通气或不通气两种选择。

产品货号材质底部类型容量是否通气瓶盖颜色包装,包/箱
4112-0125PETG平底125不通气白色1/24.
4112-0250PETG平底250不通气白色1/12.
4112-0500PETG平底500不通气白色1/12.
4112-1000PETG平底1000不通气白色1/6.
4112-2000PETG平底2000不通气白色1/4.
4112-2800PETG平底2800不通气白色1/4.
4113-0125PETG挡板底125不通气白色1/24.
4113-0250PETG挡板底250不通气白色1/12.
4113-0500PETG挡板底500不通气白色1/12.
4113-1000PETG挡板底1000不通气白色1/6.
4113-2000PETG挡板底2000不通气白色1/4.
4113-2800PETG挡板底2800不通气白色1/4.
4115-0125PETG平底125通气蓝色1/24.
4115-0250PETG平底250通气蓝色1/12.
4115-0500PETG平底500通气蓝色1/12.
4115-1000PETG平底1000通气蓝色1/6.
4115-2000PETG平底2000通气蓝色1/4.
4115-2800PETG平底2800通气蓝色1/4.
4116-0125PETG挡板底125通气蓝色1/24.
4116-0250PETG挡板底250通气蓝色1/12.
4116-0500PETG挡板底500通气蓝色1/12.
4116-1000PETG挡板底1000通气蓝色1/6.
4116-2000PETG挡板底2000通气蓝色1/4.
4116-2800PETG挡板底2800通气蓝色1/4.